مطالب بی دانلود


توضیح مؤسسه ژئوفیزیک در رابطه با پیام اخطار زلزله

توضیح مؤسسه ژئوفیزیک در رابطه با پیام اخطار زلزله

رویداد پیوند با همکاری جهاد دانشگاهی علم و صنعت

رویداد پیوند با همکاری جهاد دانشگاهی علم و صنعت

خرید بهترین تجهیزات و یخچال آزمایشگاهی از وینکل پلاس

خرید بهترین تجهیزات و یخچال آزمایشگاهی از وینکل پلاس

تجاری سازی کود اوره آنتی کیک دوست دار محیط زیست در کشور

تجاری سازی کود اوره آنتی کیک دوست دار محیط زیست در کشور

کنترل و حذف بخارات جیوه در پسماند لامپ های فلورسنت، کم مصرف و گازی با تلاش یک شرکت فناور

کنترل و حذف بخارات جیوه در پسماند لامپ های فلورسنت، کم مصرف و گازی با تلاش یک شرکت فناور
توسط پژوهشگران مركز تحقیقات علوم دارویی انجام شد

طراحی یک کیت برای تشخیص صدمه های ژنتیکی از سرطان تا آلاینده های محیطی

طراحی یک کیت برای تشخیص صدمه های ژنتیکی از سرطان تا آلاینده های محیطی

مختصات زلزله ۵ و هفت دهم ریشتری کنگ هرمزگان

مختصات زلزله ۵ و هفت دهم ریشتری کنگ هرمزگان

تمدید مهلت شرکت در رویداد بین المللی نوآوری اربعینی روشنا

تمدید مهلت شرکت در رویداد بین المللی نوآوری اربعینی روشنا
در گفت وگو با بی دانلود اعلام شد

تولید تاکسی برقی با همکاری وزارت کشور

تولید تاکسی برقی با همکاری وزارت کشور
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر محقق شد؛

توسعه سامانه عیب یابی میکروتوربین گاز

توسعه سامانه عیب یابی میکروتوربین گاز
bee download