در آخرین نسخه برنامه؛

موضوع جذب دانشمندان غیرایرانی از برنامه هفتم توسعه حذف شد

موضوع جذب دانشمندان غیرایرانی از برنامه هفتم توسعه حذف شد

به گزارش بی دانلود، در لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است تغییرات مهمی همچون مبحث حذف جذب دانشمندان غیرایرانی و افزایش سهم مقالات اعضای هیات علمی رخ داده است.


به گزارش بی دانلود به نقل از مهر، لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از چند ماه بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت به شورای نگهبان ارسال شده است. این برنامه در زمان ارائه از طرف دولت، در فصل ۲۰ به موضوع نظام علمی، فناوری و پژوهشی پرداخته بود. در لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در انتظار قانونی شدن است، تغییرات جالب توجهی در فصل نظام علمی، فناوری و پژوهشی رخ داده است. یکی از با اهمیت ترین تغییرات جدول اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی است. در لایحه اولیه ۷ سنجه عملکردی و در لایحه مصوب مجلس این سنجه ها به ۲۲ مورد بالا رفته است. سنجه های جدید را می توان در جدول زیر مشاهده کرد: جدول شماره (۲۱) اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در آخر برنامه رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی رتبه ۱۴ رتبه کشور در جهان از نظر تعداد اختراعات ثبت شده خارجی رتبه ۵۰ سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی درصد ۷ درصد رتبه شاخص نوآوری رتبه ۴۲ استقرار نظام آموزشی برنامه محوری در سطح دانشگاه های معین و تخصصی تعداد ۳۰ سهم آموزش های مهارتی و حرفه ای در کلیه زیرنظام های آموزش عالی و کلیه مقاطع بر طبق نیازهای جامعه و اصلاح برنامه های درسی با رویکرد افزایش مهارت های حرفه ای درصد ۴۰ درصد شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی) نفر ۳۲۰ هزار نفر سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی به هیأت علمی دولتی مقاله به نفر ۱.۵ مقاله به نفر نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو) تعداد ۱۷۵ نسبت تعداد مقالات مشترک با پژوهشگران خارجی از کل مقالات ایرانی نمایه شده در یکی از پایگاه های علمی درصد ۳۹ درصد دانشگاه های ایرانی قرارگرفته در یکی از نظام های رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه زیر ۵۰۰ تعداد ۲۰ مقالات خارجی نمایش داده شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام تعداد ۵۵ هزار مورد سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروه علوم انسانی برمبنای سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) درصد ۱۰ درصد سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروه علمی غیرعلوم انسانی برمبنای سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) درصد ۲۰ درصد سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده درصد ۵ درصد افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ درصد ۲۰ درصد نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی درصد ۲ درصد نسبت شرکت های و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت های دانش بنیان درصد ۱۰ درصد افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ برابر ۱۵ شرکت های دانش بنیان تعداد ۳۰ هزار مورد رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا (های. تِک) در منطقه رتبه ۲ رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه درصد ۲۰۰ درصد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید. جذب پژوهشگران پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» در بخش تحقیقات و پژوهش نیز موضوع تبصره ماده ۹۴ از جذب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بالاترین ورودی های رشته های هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استادمحور جذب پژوهشگران پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تغییر کرده است. برمبنای تبصره ماده ۹۴ - مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری موظفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکترای خودرا به دوره های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق بخشنامه جذب و بکارگیری پژوهشگران پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند. ماده ۹۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دستخوش تغییراتی شده است. برمبنای بند الف ماده ۹۸ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف شده است پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف نخبگان ایرانی خارج از کشور را فراهم آورد. در ادامه این بند آمده است: در امتداد ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه موظف است ظرف سه ماه از لازم االجرا شدن این قانون، بخشنامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج ازکشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. حذف بند مربوط به جذب دانشمندان غیرایرانی در بند پ ماده ۹۸ آمده بود: پ - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در عرصه های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی با اولویت علوم و فناوری های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور با رعایت فرایندهای قانونی به عنوان عضو هیأت علمی اقدام نمایند. این مساله در لایحه برنام هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی حذف گردیده است. از دیگر تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شده است می توان به تغییرات مهم بخش «منابع مالی» و تکالیف جدید در عرصه تکنولوژی های جدید در ماده ۹۹ لایحه اشاره نمود. قبل از ماده ۹۹ تنها به موضوع پرداخت اعتبارات آموزش عالی، پژوهش و فناوری از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری اشاره داشت اما در تغییرات این ماده با تعیین درصد اختصاص یافته از بودجه برای ارتقای پژوهش و فناوری مواجه هستیم. در ماده ۹۹ آمده است: با هدف ارتقای بهرهوری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا: پرداخت اعتبارات پژوهشی برمبنای فاکتورهای اعلامی وزارت علوم و وزارت بهداشت الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد، برمبنای فاکتورهای هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط است. انطباق هزینه کرد با فاکتورهای مورد اشاره بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه است. ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است. تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طرف سازمان باید به شکلی تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود. ب- در امتداد تقویت نظام تامین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان شمرده می شود. عوارض صادراتی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی می شود پ- بمنظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی گرفتن و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه های مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی در امتداد اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد به نحوی که معادل ۵۰ درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت موظف است گزارش عملکرد خودرا هر ششماه یکبار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد. تعیین ۶ حوزه پیشران بمنظور بهبود زیست بوم فناوری ث- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تامین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در راستای بهبود زیست بوم فناوری در عرصه های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان، در عرصه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱- هوش مصنوعی ۲- بار الکتریکی (کوانتوم) ۳- زیست مهندسی ۴- مواد و ساخت پیشرفته ۵- ریزفناوری و میکروالکترونیک ۶- فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی بخشنامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. رفع گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی د- در امتداد رفع گلوگاه های فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرح های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیتهای قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ۱۰ درصد از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده یک قانون مذکور را با بهره بردن از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکتها و مؤسسات در تامین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط به عمل آورند. بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکتها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.


منبع:

1402/09/22
18:02:40
0.0 از 5
229
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان بی دانلود
beedownload بی دانلود