با انتشار نحوه حمایت از هسته ها؛

بنیاد ملی نخبگان از هسته های استادمحور علمی- فرهنگی حمایت می کند

بنیاد ملی نخبگان از هسته های استادمحور علمی- فرهنگی حمایت می کند

به گزارش بی دانلود، با هدف رشد و ارتقاء جامع و چند بعدی دانشجویان، بنیاد ملی نخبگان از تشکیل هسته های استادمحور علمی- فرهنگی که با محوریت یک استاد راهبر تشکیل می شود، پشتیبانی می کند.به گزارش بی دانلود به نقل از بنیاد ملی نخبگان، این بنیاد در امتداد اجرائی سازی اقدام های ۲-۱-۴، ۲-۲-۲ و ۲-۲-۹ از «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۱) و برمبنای ماده‌ی ۴ «آیین نامه‌ی پشتیبانی از کارهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» (مصوب هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۰۹)، بمنظور راهبری و اثرگذاری در دانشجویان مستعد جدیدالورود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و تربیتی و با هدف رشد و ارتقاء جامع و چند بعدی دانشجویان، بنیاد ملی نخبگان از تشکیل هسته های استادمحور علمی-فرهنگی که با محوریت یک استاد راهبر تشکیل می شود، پشتیبانی می کند.
متن این شیوه نامه حمایتی به شرح زیر است:
ماده‌ی ۱: تعاریف
در این شیوه نامه، عنوان های اختصاری زیر، جایگزین عبارت های کامل آنها می شود:
الف. بنیاد ملی: بنیاد ملی نخبگان؛
ب. بنیاد استانی: هر یک از بنیادهای نخبگان استان های کشور؛
ج. معاونت آینده سازان: معاونت مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی و «معاون آینده سازان» بجای معاون مستعدان و آینده سازان بنیاد ملی نخبگان؛
د. راهبر: هر یک از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با درجه‌ی علمی استادیار به بالا که مسئولیت اجرای طرح و راهبری را به عهده دارد؛
ه‍. دانشجو: دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارشناسی و یا دکتری حرفهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حداکثر تا نیم سال چهارم)؛
و. شورای راهبری: شورای راهبری که ترکیب و شرح وظایف آن مطابق مفاد ماده‌ی ۳ این شیوه نامه تعریف شده است؛
ز. کارگروه استانی: کارگروه استانی که ترکیب و شرح وظایف آن مطابق مفاد ماده‌ی ۴ شیوه نامه مشخص شده است؛
ح. عضو هسته: دانشجویان تأیید شده برای همکاری در هسته؛
ط. هسته: گروه تشکیل شده شامل راهبر و اعضای هسته؛
ی. مؤسسه علمی: هریک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشغول فعالیت هستند.
ک. برنامه‌ی جامع: برنامة جامع راهبری علمی، فرهنگی و تربیتی ویژه‌ی دانشجویان که توسط استاد راهبر پیشنهاد می شود.
ماده‌ی ۲: اهداف
اهداف اجرای این طرح عبارت است از:
۱-۲. شبکه سازی دانشجویان مستعد و اعضای هیئت علمی در عرصه های تخصصی حول کارهای نخبگانی؛
۲-۲. افزایش مهارتهای اجتماعی و ایجاد حس خودباوری در دانشجویان مستعد جدیدالورود؛
۳-۲. توانمندسازی و مهارتافزایی دانشجویان مستعد جدیدالورود؛
۴-۲. همافزایی، همگرایی و تقویت همکاری اعضای هیئت علمی و دانشجویان مستعد جدیدالورود؛
۵-۲. اثرگذاری اعضای هیئت علمی در راه تحصیلی و تربیتی دانشجویان.
ماده‌ی ۳: شورای راهبری
شورای راهبری این شیوه نامه با ترکیب و وظایف زیر تشکیل میشود:
۱-۳. ترکیب شورای راهبری
الف. معاون آینده سازان به عنوان رییس شورای راهبری؛
ب. یکی از مدیران معاونت آینده سازان یا یکی از اشخاص دارای تجارب مرتبط (به انتخاب معاون آینده سازان) به عنوان دبیر شورای راهبری؛
ج. یکی از رؤسای بنیادهای استانی؛
د‍. دو تن از صاحب نظران عرصه‌ی علمی، فرهنگی و تربیتی؛
تبصره‌ی ۱: اعضای بندهای «ج» و «د» با پیشنهاد معاون آینده سازان و تأیید قائم مقام بنیاد ملی، به مدت یک سال، به عضویت شورای راهبری منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره‌ی ۲: در موارد ضروری و با تشخیص رییس شورای راهبری، امکان بهره مندی از تخصص سایر افراد ص احبنظر برای شورای راهبری وجود دارد.
تبصره‌ی ۳: معاون آینده سازان ناظر قراردادهای این شیوه نامه است که می تواند نظارت بر اجرای آنرا به رؤسای بنیادهای استانی واگذار کند.
۲-۳. وظایف شورای راهبری
الف. تبیین سیاستهای بنیاد ملی در اجرای این شیوه نامه؛
ب. تأیید لیست نهایی اساتید راهبر و دانشگاه های منتخب در هر استان؛
ج. نظارت بر اجرای شیوه نامه و بازبینی آن در صورت نیاز؛
د. بررسی گزارشهای دریافتی از کارگروه استانی؛
هـ. تشخیص موارد خاص در اجرای شیوه نامه و تصمیمگیری درباره‌ی آنها.
ماده‌ی ۴: کارگروه استانی
کارگروه استانی با ترکیب و وظایف زیر تشکیل میشود:
-۴. ترکیب کارگروه استانی
الف. رییس بنیاد نخبگان استان به عنوان رییس کارگروه استانی؛
ب. دو تن از نمایندگان منتخب دانشگاه های مشارکت کننده در اجرای شیوه نامه (ترجیحاً معاون فرهنگی یا دانشجویی به پیشنهاد رییس کارگروه استانی)؛
ج. دو تن از صاحب نظران عرصه‌ی علمی و تربیتی به پیشنهاد رییس کارگروه استانی.
تبصره‌ی ۱: کارگروه استانی متشکل از پنج عضو است که اعضای بند «ب» و «ج» با پیشنهاد رییس بنیاد استان و تأیید معاون آینده سازان، به مدت یک سال، به عضویت آن منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره‌ی ۲: در موارد ضروری و با تشخیص رییس کارگروه استانی، امکان بهره مندی از تخصص سایر افراد صاحب نظر برای کارگروه استانی وجود دارد.
۲-۴. وظایف کارگروه استانی
الف. احصای لیست دانشگاه های برتر استان و اعضای هیئت علمی واجد شرایط (مطابق مفاد ماده‌ی ۵ شیوه نامه) برمبنای سهمیه‌ی هر استان و ارائه به شورای راهبری برای تأیید؛
ب. دریافت و بررسی برنامه های اعضای هیئتعلمی در رابطه با این شیوه نامه؛
ج. برگزاری جلسات اولویت بندی برنامه های اعضای هیئتعلمی داوطلب، انتخاب برنامه های برگزیده و تعیین اعتبار متناسب با برنامه؛
د. بررسی گزارشهای مکتوب سه ماهه از راهبران و نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه؛
هـ. ارسال گزارش و مستندات کارهای راهبر به معاونت آینده سازان و درخواست اختصاص اعتبار؛
و. ارائه‌ی برنامه های پیشنهادی به راهبران برگزیده در امتداد اهداف شیوه نامه؛
ز. ارزیابی و پایش کارهای راهبران و اعضای هسته و ارسال گزارش نهایی به شورای راهبری.
ماده‌ی ۵: شرایط و وظایف راهبران
۱-۵. شرایط راهبر
الف. عضو هیئت علمی و دارای حداقل مرتبه‌ی علمی استادیار؛
ب. دارای حسن سابقه و خوشنامی در مؤسسه‌ی علمی محل خدمت؛
ج. دارای تجربه‌ی کافی در حوزه‌ی تربیت، توانمندسازی و مهارتافزایی دانشجویان؛
د. توانمند در مدیریت کارهای گروهی دانشجویان؛
هـ. دارای توانایی علمی مناسب و قابل توجه در زمینه‌ی تخصصی خود؛
و. متعهد و مشتاق مشارکت در تشکیل هسته.
تبصره: راهبران برگزیده‌ی «طرح توسعه ی هسته های مسئله محور پژوهشی ـ فناورانه» در سالهای قبل و اعضای هیئت علمی برگزیده‌ی طرح توسعه ی کارهای استادیاران جوان که مشتاق فعالیت در این شیوه نامه هستند، به تشخیص کارگروه استان در اولویت انتخاب قرار می گیرند.
۲-۵. وظایف راهبر
الف. حداقل چهار ساعت فعالیت در هفته برای اجرای برنامه‌ی تأیید شده؛
ب. ارسال چکیده‌ی برنامه‌ی جامع در موعد مقرر بمنظور بررسی و تأیید کارگروه استانی؛
ج. بررسی سوابق علمی متقاضیان، انتخاب و معرفی اعضای موردنظر به بنیاد استانی؛
د. برگزاری جلسات حضوری با اعضا و تعیین نقش هر یک از آنان در هسته برای پیشبرد برنامه‌ی جامع تأیید شده (شامل مسئول برنامه های علمی، فرهنگی، مناسبت ها، کتابخوانی و مقاله خوانی، بازدیدها و عام المنفعه و... )
ه‍. بررسی کارهای اعضا مبتنی بر نقش هر یک از آنان در برنامه‌ی جامع تأیید شده؛
و. تقویت روحیه‌ی کار جمعی میان اعضای هسته؛
ز. تشویق اعضای هسته به شرکت در کارگاهها، بازدیدهای علمی ـ فرهنگی و دورههای آموزشی موردنیاز؛
ح. تشویق و تشویق اعضای هسته به شرکت در طرحهای بنیاد ملی؛
ط. ارائه‌ی گزارش مکتوب اجرای برنامه در بازه های سه ماهه مشتمل بر میزان و پیشرفت کارهای هسته و برنامههای پیشرو به کارگروه استانی؛
ی. ارزیابی نهایی عملکرد هر یک از اعضا در طول کارهای هسته واختصاص امتیاز به آنان.
ماده‌ی ۶: خاصیت های برنامه جامع
ارتباط راهبر و اعضای هسته بر محور یک برنامة جامع شکل می گیرد که باید دارای خواص زیر باشد:
الف. در توانمندسازی و مهارت افزایی اعضای هسته مؤثر باشد؛
ب. ناظر بر پیشرفت همزمان علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان باشد؛
ج. در امتداد توسعه ی مهارت های فردی دانشجویان باشد؛
د. قابلیت پیگیری و اجرا در طول مدت دوره را داشته باشد؛
ه‍.. امکان بکارگیری و جذب دانشجویان سایر رشته های دانشکده یا سایر دانشگاه ها (نسبت به رشته استاد راهبر) را دارا باشد؛
و. ترجیحاً شامل برنامه هایی از قبیل بازدیدهای علمی ـ فرهنگی، حلقه های مطالعاتی، آشنایی با چشم انداز تحصیلی ـ شغلی و کسب وکارهای نوآورانه و.... باشد.
ماده‌ی ۷: خاصیت های هسته و اعضای آن
تعداد اعضای هسته حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ نفر است که با شرایط و وظایف زیر تشکیل می شود:
۱-۷. شرایط اعضای هسته
دانشجویان جدیدالورود هر یک از مؤسسات علمی در مقطع کارشناسی (دکتری حرفهای) که حداکثر چهار نیمسال از سنوات تحصیلی آنان نگذشته باشد و دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱. دارندگان مدال های طلا، نقره، برنز یا دیپلم افتخار المپیادهای جهانی دانش آموزی (با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان)؛
۲. دارندگان مدال های طلا، نقره، برنز یا دیپلم افتخار المپیادهای ملی دانش آموزی (با معرفی باشگاه دانش پژوهان جوان)؛
۳. دارندگان رتبه های ۱ تا ۱۰۰۰ آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دوره‌ی تحصیلی متوسطه در گروههای آموزشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) برمبنای سهمیه‌ی مناطق سه گانه (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)؛
۴. دارندگان رتبه های ۱ تا ۱۰۰ کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در گروه هنر و زبان های خارجی (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)؛
۵. دارندگان رتبه های اول تا سوم بخش دانش آموزی جشنواره‌ی جوان خوارزمی (با معرفی دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی خوارزمی)؛
۶. ده درصد رتبه های برتر ورودی هر یک ازگروه های تحصیلی از آزمون سراسری به دانشگاه هر استان متناسب با سهمیه‌ی هر استان با تأیید شورای راهبری؛
۷. ده درصد برتر معدل هم رشته هم ورودی هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه یا دانشکده های برتر هر استان با تأیید شورای راهبری.
تبصره‌ی ۱: هر دانشجو فقط میتواند در یک هسته همکاری داشته باشد.
تبصره‌ی ۲: چنانچه در طول فعالیت هسته، نیاز به جذب عضو جدیدی باشد یا برگزیده ای از حضور و فعالیت در هسته انصراف دهد، راهبر می تواند در صورت نیاز، فرد دیگری را با رعایت مفاد شیوه نامه و با تأیید کارگروه استانی انتخاب نماید.
۲-۷. وظایف اعضای هسته
شرح وظایف هر یک از اعضای هسته، از طرف راهبر تعیین می شود. تعهدات کلی اعضای هسته به شرح زیر است:
الف. هر عضو هسته باتوجه به نظر راهبر، بطور متوسط ۲۰ ساعت در ماه، متعهد به همکاری با هسته است؛
ب. حضور اعضای هسته و ایفای نقش محوله به آنان در طول زمان اجرای برنامه های جامع راهبر الزامی است؛
ج. در صورتیکه عضو برگزیده بخواهد از هسته بیرون رود، لازم است موضوع را از یک ماه قبل به راهبر اعلام کند.
ماده‌ی ۸: تسهیلات و پشتیبانی
با پیشنهاد کارگروه استانی و تأیید معاون آینده سازان، هسته، راهبر و اعضای هسته از تسهیلات و امتیازات زیر برخوردار می شوند:
۱-۸. تسهیلات ویژه‌ی هسته
الف. اعتبار نقدی بمنظور اجرای برنامة جامع؛
ب. امکان بهرهمندی از برنامه های فرهنگی بنیاد ملی؛
ج. ساخت و انتشار فیلم کوتاه برای معرفی و الگوسازی از کارهای هسته های برتر.
۲-۸. تسهیلات ویژه‌ی راهبر هسته
الف. گرفتن امتیاز ویژه بمنظور برخورداری از امکان راهبری در طرح هسته های مسئله محور علمی، پژوهشی و فناورانه؛
ب. اعطای گواهی همکاری با بنیاد ملی و درج نام استاد در شبکه‌ی همکاران بنیاد استانی؛
ج. اعطای تسهیلات علمی ـ فرهنگی به تناسب برنامه‌ی اجرا شده؛
د. اعطای لوح تقدیر و تندیس راهبر برگزیده با تأیید شورای راهبری.
۳-۸. تسهیلات ویژه‌ی اعضای هسته
الف. بهرهمندی از برنامة حمایتی راهبر در طول یک سال تحصیلی؛
ب. لحاظ امتیاز برای بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی، برمبنای تأیید استاد راهبر و مقررات مرتبط؛
ج. اولویت در عضویت هسته های مسئله محور علمی، پژوهشی و فناورانه؛
تبصره‌ی ۱: میزان اعتبار بند «الف» بخش ۸-۱، برمبنای برنامه‌ی جامع توسط شورای راهبری تعیین و در اختیار استاد راهبر قرار می گیرد.
تبصره‌ی ۲: برای پیشبرد اهداف برنامه‌ی جامع، قرارداد همکاری میان معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی، معاون آینده سازان یا رییس بنیاد نخبگان استان (به عنوان ناظر قرارداد) و عضو هیئتعلمی (به عنوان راهبر طرح) منعقد می شود.
تبصره‌ی ۳: بعد از انعقاد قرارداد و اجرای مرحله‌ی اول (تعریف نقش اعضای هسته)، سی درصد از مبلغ کل قرارداد برای اجرای برنامه‌ی جامع در اختیار راهبر هسته قرار می گیرد، مابقی پرداخت ها، بعد از ارزیابی گزارش اجرای برنامه و هزینه کرد اعتبار اولیه، برمبنای میزان رضایت از عملکرد راهبر با تأیید معاونت آینده سازان پرداخت خواهد شد.
ماده‌ی ۹: پروسه اجرا
برای اجرای این شیوه نامه قدمهای زیر اجرا می شود:
۱-۹. رییس شورای راهبری، سالیانه سهمیه‌ی هر استان برای تشکیل هسته ها را اعلام می کند؛
۲-۹. بنیادهای استانی لیست اساتید راهبر و دانشگاه های منتخب استان خودرا به شورای راهبری ارسال می کنند؛
۳-۹. بعد از تأیید شورای راهبری، بنیادهای استانی لیست استادان منتخب را به واجدان شرایط (بر اساس ماده‌ی ۷ شیوه نامه) اعلام خواهند کرد؛
۴-۹. واجدان شرایط (بر اساس ماده‌ی ۷ شیوه نامه) از میان راهبران تأیید شده، راهبر موردنظر خودرا با ذکر اولویت انتخاب می کنند؛
۵-۹. اساتید راهبر از میان دانشجویان متقاضی، افراد واجد شرایط را برای تشکیل هسته انتخاب و به بنیاد استانی معرفی می کنند؛
۶-۹. بنیادهای استانی سوابق متقاضیان منتخب را بررسی و برگزیدگان نهایی را معرفی می نمایند؛
۷-۹. راهبران برنامه‌ی جامع خودرا به بنیاد استانی اعلام و کارگروه استانی، برنامه های دریافتی را اولویت بندی و بعد از تأیید برای اختصاص اعتبار به شورای راهبری ارسال می کند؛
۸-۹. راهبران در بازه‌ی زمانی معین، گزارش عملکرد اجرای برنامه های هسته‌ی ذی ربط را به کارگروه استانی ارائه می کنند؛
۹-۹. رییس کارگروه استانی برمبنای عملکرد اجرای برنامه های هر هسته، درخواست پرداخت هر مرحله از تسهیلات را به معاونت آینده سازان اعلام می کند؛
۱۰-۹. تسهیلات هسته، راهبر و اعضای هسته بر طبق مفاد شیوه نامه و قرارداد منعقد شده در اختیار آنان قرار خواهد گرفت؛
تبصره: شورای راهبری می تواند برمبنای نتایج ارزیابی، در صورت عملکرد نامناسب راهبر، در مورد ادامه‌ی فعالیت هسته تصمیم گیری کند.
ماده‌ی ۱۰: تفسیر مفاد و نظارت
شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد شیوه نامه، بر عهده‌ی معاون آینده سازان است. تشخیص و تصمیم گیری در مواردی که به تشخیص کارگروه استانی، موارد خاص شناخته میشوند بر عهده‌ی شورای راهبری است.
ماده ۱۱. تصویب و اجرا
این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، یازده ماده و دوازده تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به تصویب قائم مقام بنیاد ملی نخبگان رسید و در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اجرا می شود.

1402/10/27
15:32:24
0.0 از 5
192
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
لینک دوستان بی دانلود
beedownload بی دانلود